22 lipca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, na którym podsumowano działalność banku w minionym 2019 roku, zakreślono plany na kolejny rok oraz program działania banku wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Delegatów oraz zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Hoffmann. Wśród Gości znaleźli się: Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Rafał Makuszewski - Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Marek Kuź - Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości, Mirosław Augustyniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Chrupek - Starosta Powiatu Ostrowskiego, Stanisław Kubeł - Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Prezes Zarządu Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to okazja do podsumowań dotychczasowej działalności, ale i czas kreślenia planów na przyszłość. Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również poziomu rozwoju.

Na koniec czerwca br. aktywa banku wyniosły 1 miliard 566 milionów PLN. Stawia to bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.

W roku 2019 bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 52 milionów PLN oraz wynik brutto w wysokości 18,3 milionów PLN. Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający 3,6 milionów PLN, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie bank prowadzi działalność.

Prezes Zarządu przedstawił wsparcie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w związku z COVID-19. Bank dla okolicznych szpitali przekazał kwotę 135 tysięcy PLN, klienci biznesowi banku otrzymali w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR wsparcie na blisko 74 milionów PLN, dzięki Moratorium kredytowemu odroczono klientom raty kapitałowo-odsetkowe na blisko 12 milionów PLN.

Bank, jako instytucja lokalna, w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych etc. Na wsparcia bank rokrocznie przeznacza około 150 tysięcy PLN.

Przewodniczący Krzysztof Hoffmann przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyniki z lustracji banku.

Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Roczne sprawozdanie finansowe Banku. Dokonali również podziału nadwyżki bilansowej banku za 2019 r. w kwocie blisko 14,8 milionów PLN uwzględniającego, m.in. wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 3,7%.

Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczył blisko 94% wyniku na zwiększenie funduszy własnych, co przyczyni się do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.

Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku, w składzie: Prezes Zarządu Bartosz Kublik oraz Wiceprezesi: Barbara Przygoda, Henryka Lipska, Dariusz Kołodziejski oraz Krystyna Polakowska. Na Zebraniu uroczyście pożegnano Panią Henrykę Lipską wieloletnią Wiceprezes Zarządu Banku, która w czerwcu br. przeszła na emeryturę.

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Hoffmann podziękował zarządowi, delegatom oraz pracownikom za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają podziękowania wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.

Źródło:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.
Materiał sponsorowany